Časté dotazy

Nemovitostní fond je speciální fond dle zákona o kolektivním investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti/podílníků a tyto prostředky investuje dle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí nebo nemovitostních společností.

ČS nemovitostní fond má denní likviditu, takže investor nepozná rozdíl oproti jiným fondům. Je třeba však mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou investici, a proto by si měl investor předem dobře zvážit, kdy bude své prostředky potřebovat a následně vybrat vhodný nástroj.

Nemovitostní fond má za cíl konzervativní zhodnocení vložených prostředků podílníků, přičemž těžištěm výnosů podílového fondu jsou příjmy z provozu kvalitních nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou nabývány napřímo nebo nabytím podílů v nemovitostní společnosti a společně tvoří portfolio nemovitostního fondu.

Nemovitostní společnost je společnost s ručením omezeným popř. akciová společnost nebo obdobná právnická osoba podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí, provozování nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem.

Investoři mají možnost se podílet na výhodách plynoucích z vlastnictví kvalitních nemovitostí bez osobní odpovědnosti za závazky plynoucí z činnosti fondu / z provozu nemovitostí.

Participují v různých segmentech realitního trhu (zejména kanceláře, nákupní centra a logistické areály) s různým cyklem vývoje a tím možností dále optimalizovat celkový výnos správnou investiční strategií.

V kombinaci s růstem hodnoty nemovitostí mohou dosahovat zajímavý výnos, a to zejména v dlouhodobém horizontu. Vhodné pro investory, kteří nemají zájem nebo možnost přímo vlastnit nemovitosti.

Fond nestanovuje žádnou povinnou dobu, po kterou je nutné v něm setrvat. Jedná se však o dlouhodobou investici pro konzervativní až vyvážené investory s minimálním investičním horizontem 5 let. Fond je zcela nevhodný pro krátkodobé spekulace.

Aktuální prodejní poplatek do fondu: 1.50%
Výstupní poplatek: 0 %

Kompletní informace naleznete v sazebníku České spořitelny - služby poskytované v oblasti cenných papírů!

V současné době je možné nakoupit podílové listy fondu v pobočkové síti České spořitelny, prostřednictvím internetového bankovnictví GEORGE a u vybraných externích distributorů.

Kurz fondu nebo-li NAV - Net Asset Value (vlastní kapitál na jeden podílový list) se zjišťuje odečtením veškerých závazků od součtu tržní hodnoty všech vlastněných nemovitostí nebo nemovitostních společností. Pokud tento rozdíl vydělíme počtem podílových listů výsledkem bude čistá hodnota aktiv připadající na jeden podílový list.

Hlavní mechanismus stanovení kupní ceny vychází především porovnáním parametrů obdobných transakcí v daném čase a místě. Při nákupu nemovitostí je potřeba mít nejméně dva znalecké posudky a kupní cena by se neměla od těchto posudků lišit o více než 10%.

K aktualizaci ceny nemovitostí dochází ze zákona minimálně dvakrát ročně, ale výjimkou není ani přeceňování několikrát do roka.

Proces přecenění je poměrně náročný,složitý, a velmi přísně regulovaný. Zjednodušeně lze říci, že si necháme zpracovat nezávislý znalecký posudek, na jehož základě nejméně tříčlenný Výbor odborníků (nezávislý na společnosti REICO ČS) stanoví cenu nemovitosti. Proces stanovení ceny nemovitosti podléhá kontrole depozitáře fondu.

Nezávislost Výboru odborníků je stanovena zákonem o kolektivním investováním. Z toho i přímo vyplývá odpovědnost každého člena Výboru podílníkům fondu za škodu způsobenou porušením svých povinností. Stejnou odpovědnost má i depozitář fondu.

Fond je plně reinvestiční. To znamená, že všechny výnosy, které generuje opět investuje a nevyplácí je tedy ve formě dividendy. Zisk tedy investor realizuje rozdílem mezi kupní a prodejní cenou podílového listu. Je třeba však mít na zřeteli, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky. Investice do podílových fondů není pojištěna Garančním fondem obchodníků s cennými papíry.