Podmínky používání webu

 • Provozovatelem internetových stránek www.reico.cz je REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 • Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.reico.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.reico.cz. Před užíváním těchto stránek www.reico.cz se proto, prosím, s obsahem Podmínek seznamte.
 • Přístup do vybraných aplikací či částí stránek www.reico.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 • Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.reico.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky www.reico.cz a jejich užití je bezplatné.
 • Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.reico.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 • Některé z informací publikovaných na stránkách www.reico.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, které jsou z jiných zdrojů převzaty.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.reico.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.reico.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.reico.cz.
 • S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách www.reico.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
 • Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
 • Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 • Podmínky užívání stránek www.reico.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Podmínky byly zveřejněny dne 15.1.2007.